Sepik River Sammy Glazed No. 11 by Kenneth M Ruzic

Sepik River Sammy Glazed No. 11