Sepik River Sammy Glazed No. 7 by Kenneth M Ruzic

Sepik River Sammy Glazed No. 7